گرمای انحلال

گرمای انحلال ،گرمايی است که به هنگام حل شدن مواد درحلال بامحيط اطراف مبادله می شود.

بااندازه گيری تغيير دمای حلال پس از انحلال ماده می توان گرمای انحلال را محاسبه نمود.

انحلال مواد درحلال طی سه مرحله انجام می پذيرد.

درمرحله اول جاذبه بين بعضی از ذرات حلال ازبين می رود  ،درنتيجه اين مرحله گرماگير است.

درمرحله دوم جداشدن ذرات حل شونده صورت می گيرد که اين مرحله نيز گرماگير خواهد بود .

اما درمرحله سوم بين ذرات حلال وحل شونده جاذبه برقرار می شود،که درنتيجه آن گرما آزاد خواهد شد .

مجموع گرمای اين سه مرحله گرمای انحلال ( انحلال  Δ H )ناميده می شود ،لازم بتذکر است که علاوه

برعامل انرژی نقش عامل بی نظمی را در انحلال پذيری  مواد  بايد درنظرداشت.انحلال اغلب مواد جامد

درآب باافزايش بی نظمی همراه است .مواد جامد يونی ضمن انحلال درآب  يون های آبپوشيده تشکيل

 می دهند ،و  مواد کوالانسی  مولکولی  نظير الکل ، اوره  و شکر به کمک پيوند هيدروژنی  وهم چنين

 مواد کوالانسی  مولکولی قطبی ، توسط نيروی دوقطبی ـ دوقطبی و به صورت مولکولی  درآب حل

می شوند .

+ نوشته شده توسط یونس باباخانی در چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۵ و ساعت 14:10 |
وبلاگ سی تو چت